Hemsedal 17-19 august
tirsdag 20. mars 2012

Vedtekter


Vedtekter for Sykkelklubben Fladepedal Rogaland!
Vedtatt på årsmøte 15.12.2000.
§1 - Formål og virkeområde
1.1
Sykkelklubben Fladepedal er en selveiende og frittstående klubb med kun personlige medlemmer.
1.2
Klubben skal samle sykkelinteresserte for felles trening, og organisere fellesturer til ulike tur-, landevei- og offroadritt, for derved å fremme mosjonsidrett gjennom sykling.
§2 - Organisatorisk tilknytning
2.1
Klubben har søkt om medlemsskap i Norges Idrettsforbund gjennom Rogaland Idrettskrets.
2.2
Klubben er medlem av det/de særforbund klubbens årsmøte måtte bestemme.
2.3
Klubben hører hjemme i Stavanger Kommune med medlemmer fra hele landet.
2.4
Reglene i Norges Idrettsforbunds lov, kapittel 1, 2, 5, 11, 12 og 13 gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov/vedtekter.
§3 - Medlemmer
3.1
Alle som lover å overholde klubbens vedtekter og overordnede
idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.
3.2
Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde Norges Idrettsforbunds, dets
organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.
3.3
En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i Norges Idrettsforbund er gjort opp.
 
3.4
Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er innbetalt.
§4 - Stemmerett og valgbarhet
4.1
For å ha stemmerett på klubbens møter må et medlem ha fylt 15 år,  vært medlem minst 1 (en) måned og ikke skylde klubben kontingent.
4.2
Alle medlemmer som har stemmerett i h.h.t. §4, 1 ledd er valgbare til tillitsverv i klubben og som representanter til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.
§5 - Kontingent
5.1
Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.
5.2
Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 (ett) år har ikke stemmerett
eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem i klubben. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp som medlem i klubben igjen før skyldig kontingent er innbetalt. Hvis medlemmet fortsatt skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemsskapet bringes til opphør ved strykning fra lagets side.
§6 - Tillitsvalgtes godtgjørelse
6.1
Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter.
6.2
Utgifter til godtkjøreIse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens
budsjett og regnskap.
§7 - Inhabilitet 
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Norges
Idretsforbunds habilitetsregler.
§8 - Straffesaker
For alle straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds lov, kapittel 11
(Norges Idrettsforbunds Straffebestemmelser).
 
 
 
§9 - Årsmøte
9.1
Klubbens øverste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år i oktober måned.
9.2
Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 (en) måneds varsel, direkte til  medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.
Forslag som skal behandles på årsmøtet de må være sendt til styret senest 2 (to) uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 (en) uke før årsmøtet.
9.3
Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
9.4
Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall representanter/medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøte ikke er vedtaksført kan det innkalles til nytt årsmøte uten krav om minimumsdeltakelse.
Ingen har mer enn 1 (en) stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
9.5
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring/vedtektsendring, som ikke er oppført på sakslisten senest el (en) uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan tas både i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.
§10 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av klubben.
§11 - Stemmegivning på årsmøtet
11.1
Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene.
 
11.2
Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller når det fremsettes krav om det. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.
 
 
11.3
Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
11.4
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i o første omgang, anses de valgt som har fatt mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
§ 12 - Årsmøtets oppgave
12.1
Årsmøtet skal:
1. Behandle klubbens årsmelding.
2. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
3. Behandle innkomne forslag.
4. Fastsette kontingent.
5. Vedta klubbens budsjett.
6. Bestemme klubbens organisasjon (jfr. §15). 7. Velge:
a) Leder og nestleder.
b) 4 styremedlemmer, herunder 1 sekretær/kasserer, 1 leder av Landevei- gruppa, 1 leder av Offroad-gruppa og 1 leder av Tur&Trim-gruppa.
c) Revisor
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. e) Valgkommite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.
12.2
Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst 2 (to) representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd og utvalg m.v. som består av 3 (tre) eller færre medlemmer.
§13 - Ekstraordinære årsmøter
13.1
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet
bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
13.2
Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst 14 dagers varsel.
13.3
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 
 
§ 14 - Styret
14.1
Klubben ledes av styret som er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
14.2
Styret skal:
1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2. Oppnevne etter behov kommiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
3. Administrere og føre nødvendig kontroll med klubbens økonomi i h.h.t. de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
4. Representere klubben utad.
14.3    
Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
14.4
Styremøter skal ledes av en møteleder. Som møteleder fungerer:
a) Klubbens leder.
b) I fravær av leder, klubbens nestleder.
14.5
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak
fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme som dobbel.
§15 - Grupper/avdelinger
15.1
Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
15.2
For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse.
15.3
”Heilt på Felgen” er en aspirantklubb tilsluttet Fladepedal. Den er en oppsamling av diverse klientell som i ukjent grad fokuserer på sykling og Fladepedals  fremme. Imidlertid kan enkeltpersoners beviselig seriøse opptreden og heroisk innsats hedres med medlemskap i Fladepedal. En slik klubbovergang blir vederlagsfritt besluttet av det til enhver tid sittende styre og kan ikke omgjøres.
§16 - Lovendring
16.1
Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
 
16.2
Lovendringer må godkjennes av Idrettstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent.
16.3
§17 kan ikke endres.
§17 - Oppløsning
17.1
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 (tre) måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
17.2
Sammenslutning med andre lag/klubber anses ikke som oppløsning av klubben.
Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette
treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. §16.
17.3
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettskretsstyret.
17.4
Ved oppløsning sendes klubbens arkiv til idrettskretsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar